Aktuální informace k příspěvku na údržbu nemovitostí v roce 2017

Úterý, 6.6.2017

Rádi bychom vás informovali o možnosti čerpání příspěvku na údržbu nemovitostí pro rok 2017. I když se jedná o poměrně zavedený systém, který se v podstatě beze změn již několik let opakuje, přesto se na nás obracejí někteří občané s dotazy, jak postupovat. Proto nejen pro ně přinášíme seznámení s podmínkami a postupem v této záležitosti.

Stejně jako v předchozích letech bude obec poskytovat občanům příspěvek na údržbu nemovitostí, který bude představovat 50 % daňové povinnosti zaplacené v roce 2017. Podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku zůstávají stejné jako v předešlých letech. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci 2016 schválilo rozpočet pro rok 2017, v němž je také počítáno s částkou pro vyplácení příspěvků občanům a podnikatelům naší obce.

Připomínáme, že na vyplacení příspěvku na údržbu nemovitostí má nárok občan, který je vlastníkem nemovitostí na území obce Čeladná (rodinný dům, bytová jednotka či jiný objekt) a je k 31. 12. 2016 trvale hlášen v obci Čeladná. Nárok na poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí je ve výši 50 % daňové povinnosti (daň z nemovitých věcí) pro rok 2017 a má ho stejně jako v předchozích letech také poplatník daně z nemovitých věcí vlastnící v obci objekt k trvalému bydlení, tj. objekt s číslem popisným (např. vlastník žije mimo obec, ale vlastní na území obce dům, kde
žijí rodiče, příbuzní apod.). Stejně tak má nárok na poskytnutí příspěvku podnikatel podnikající v obci, u něhož došlo k navýšení daně oproti roku 2009. 

V praxi se tedy bude jednat o stejné podnikatelské subjekty, které splnily podmínky předchozích let. Způsob poskytnutí příspěvku zůstává stejný jako v předchozích letech. Opět bude vyplácen na základě dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí. Občan s sebou přinese doklad o zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017. Pokud občan – vlastník – má ve svém vlastnictví ještě další nemovitosti mimo katastrální území obce Čeladná, je nezbytné, aby kromě dokladu o zaplacení daně z nemovitých věcí měl s sebou také vyčíslenou daňovou povinnost vztahující se pouze a jen k nemovitostem v obci Čeladná. Další postup je stejný jako v předchozích letech – mezi obcí a občanem bude sepsána příslušná dohoda, občan sdělí číslo účtu, případně další informaci, kam bude chtít příspěvek resp. platbu poukázat, a tím bude záležitost vyřešena. Pokud bude někdo mít problém dostavit se osobně, ať už z časových či jiných důvodů, je možné tuto záležitost případně vyřešit také prostřednictvím e-mailu či klasické pošty. Nárok na poskytnutí příspěvku je časově omezen do 31. 12. 2017.

Věříme, že toto opatření, ke kterému přistupujeme letos stejně jako v předchozích letech, pro vás nebude zatěžující. Praxe minulých let ukázala, že samotné sepsání dohody, jakož i následně převod příslušné částky, proběhl vždy bez problémů a celá záležitost se dala vyřešit poměrně rychle.

Autor: 
Věra Golová