Pro občany i návštěvníky obce o hluku, toleranci a ohleduplnosti

Sobota, 1.7.2017

Stalo se již téměř tradicí, že v letních měsících, které s sebou přinášejí zvýšený turistický ruch a větší počet osob, pohybujících se v naší obci, také žádáme a připomínáme nutnost a potřebu větší tolerance a ohleduplnosti. Je hned několik oblastí, ve kterých je dobré se omezit nebo zdržet jednání, které by nějakým způsobem narušilo nebo i mohlo vadit dalším spoluobčanům, sousedům… Některé tyto jevy jsou přímo ošetřeny a řešeny v obecně závazné vyhlášce, kterou schválilo a vydalo zastupitelstvo obce v roce 2016.  Byli bychom moc rádi, kdyby si občané uvědomili, že vyhláška není nástroj k omezení jejich nároků a zdrojem nějakých zákazů a příkazů, ale že tímto primárně sledujeme právě ochranu jejich práv na klidné žití. 

Často se setkáváme s připomínkami, stížnostmi a námitkami zejména v těchto následujících oblastech každodenního života, které se pokusím popsat níže.

Volný pohyb zvířat, zejména psů, jejich venčení

Pro tyto situace platí jistá, třeba i nepsaná pravidla, resp. základy slušnosti.  Je zřejmé, že pohybuji-li se spolu se svým psem v rámci veřejného prostoru, musí být tento na vodítku, tak aby neobtěžoval ostatní a ani je neohrožoval. Současně se předpokládá, že i při venčení psů v rámci tradičních procházek majitel zajistí, aby se toto nedělo např. u zahrady, branky, plotu, pozemku jiného vlastníka, který si pozemek udržuje, stará se o něj, kosí. V tomto ohledu zaznamenáváme poměrně časté podněty od obyvatel tzv. kolonie k nádraží. Prosíme proto, aby si majitelé pejsků tuto skutečnost uvědomili. V již zmíněné obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 jsou vypsány pozemky, vč. mapové přílohy, které jsou určeny pro volný pohyb psů. Naopak je ve vyhlášce uvedeno, že je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a hřbitov.  

Obtěžování hlukem

Zde musíme rozlišit zdržení se hlučného chování, zejména venkovních hudebních produkcí a ohňostrojů v době nočního klidu, který je nejen vyhláškou, ale zejména zákonem stanoven pevně na dobu od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní následujícího dne, ve dni před dnem pracovního volna nebo pracovního klidu v době od 23. hodiny večerní do 6. hodiny ranní.

Vyhláška ovšem pamatuje i na omezení hluku, tedy činností, jež by mohla svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, mezi které lze např. zahrnout i používání sekačky na trávu, křovinořezu, kotoučové nebo motorové pily, kompresory. Vyhláška hovoří o tom, že každý je povinen zdržet se práce s výše citovanými hlučnými zařízeními o nedělích, státních a ostatních svátcích, od pondělí do soboty v době od 20 do 22 hodin a v době nočního klidu.

Údržba pozemků, kosení travního porostu

Vlastníci pozemků v obci, zejména ti, kteří zde trvale nežijí, ale mají zde pozemky, často podceňují povinnost zajištění údržby a provést alespoň 2x ročně pokosení a údržbu pozemků. Do značné míry tím obtěžují vlastníky okolních nemovitostí plevelem a náletovými dřevinami. Každoročně píšeme na základě různých zjištění či upozornění výzvy vlastníkům, aby konali svou povinnost.

Vážení spoluobčané, výše vyjmenované zásady k zajištění veřejného pořádku v obci poukázaly jen na nejčastěji řešené a problematické oblasti. Kompletní znění přijaté a platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o ochraně pořádku v obci je k dispozici na webových stránkách www.celadna.cz  nebo je možné si ji vyžádat v kopii na sekretariátu obce.

Je na každém jednom člověku, jak přistupuje k dodržování všeobecně platných zásad, a také do jaké míry je ohleduplný a tolerantní. Žádný právní předpis nemůže garantovat úspěch. Věřím ovšem, že se všichni budeme snažit o plnění svých základních povinností a při svých pracovních i volnočasových aktivitách brát na zřetel i potřeby a nároky dalších osob. Přeji všem krásné – nikým a ničím nerušené prožití letních měsíců v naší obci.

Autor: 
Věra Golová